Algemene voorwaarden

De eigenaar stalt zijn paard/pony voor onbepaalde tijd in volpension op het Paardensportcentrum X-tern, waaronder inbegrepen:

 • Het dagelijks voeren van het paard.
 • Het dagelijks uitmesten en/of opstrooien van de stal.
 • Buiten- en binnenhalen tijdens de weigang mits deze begaanbaar is.
  PSC X-tern besluit wanneer de wei niet meer toegankelijk is.
 • Opslag van het harnachement in het door PSC X-tern beschikbaar gestelde zadelkast.
 • Het gebruik van de rijbanen en longeerbaan tijdens de openingstijden mits niet gebruikt voor lessen.
 • Het gebruik van de koudwatervoorziening in de stal.
 • Een periodieke enting tegen influenza voor rekening van de eigenaar.
 • Het regelmatig toedienen van een wormenkuur waarvan de kostprijs voor rekening van de eigenaar is. Deze wordt twee keer per jaar gegeven door PSC X-tern.
 • De pensionprijs bedraagt maandelijks € 360,- (incl BTW). Prijsverhogingen worden minimaal een maand van te voren aangegeven.
 • De bijkomende kosten, voortvloeiende uit opdrachten van de eigenaar, worden in rekening gebracht bij de eigenaar.
 • De stalling en daarmee deze overeenkomst kan wederzijds worden opgezegd door middel van een aangetekende brief, mits een opzegtermijn in acht wordt genomen van tenminste 1 kalendermaand (ingaand op de eerste dag van de desbetreffende maand) behoudens in geval van acuut verlies van paard/pony. In dat geval zal de opzegtermijn komen te vervallen. Bij geplande euthanasie vervalt de opzegtermijn niet.
 • PSC X-tern heeft het recht, indien de eigenaar met betrekking tot het in artikel 2 en 3 gestelde in gebreke zal blijven, op zijn paard/pony het retentierecht uit te oefenen en dat gedurende de uitoefening van bedoeld recht de kosten geheel voor de eigenaar zijn.
  PSC X-tern gijzelt het gestalde paard/pony alleen in gevallen van toerekenbare nalatigheid.
 • De kosten verbonden aan veterinaire behandeling, medicamenten, hoefsmid, keuring, verzekering en transport van het paard/pony zijn voor rekening van de eigenaar.
 • PSC X-tern heeft het recht om in geval van ziekte van het paard/pony zonder voorkennis van de eigenaar de hulp van de veearts in te roepen, PSC X-tern heeft de plicht om ziektes en blessures die de pony of het paard overkomen, zo spoedig mogelijk te melden aan de eigenaar.
 • De eigenaar is verantwoordelijk voor alle schade, veroorzaakt door hem/haar of het paard/pony aan derden en/of aan de inrichting van de stal c.q. rijhal als ook aan hindernissen en overige eigendommen van PSC X-tern.
 • De eigenaar is verplicht een Wettelijk Aansprakelijkheid verzekering af te sluiten waarin de schade die het paard/pony aan derden toebrengt is meeverzekerd, inclusief het bedrijf en de mensen die daar werken. Hij verstrekt de stal een kopie van de verzekeringspolis.
 • Schade aan c.q. de dood van paard/pony, de eigenaar en/of personen bedoeld in artikel 12, komt uitsluitend voor rekening en risico van de eigenaar tenzij deze schade is ontstaan door toerekenbaar grove schuld aan de zijde van PSC X-tern.
 • PSC X-tern kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die door het paard/pony aan derden wordt toegebracht, tenzij opzet of grove nalatigheid van de zijde van PSC X-tern kan worden aangetoond.
 • De eigenaar dient steeds en vroegtijdig te kennen te geven dat anderen, op zijn/haar wens, het paard/pony zullen berijden of op enige andere wijze daarmee zullen werken. Het berijden door derden mag nooit ten koste gaan van de exploitatie van de PSC X-tern in de ruimste zin des woords. Voor gezinsleden is het laatste niet van toepassing.
 • De eigenaar verplicht zich kennis te nemen van, en zich te houden aan, het bedrijfs- en rijreglement van PSC X-tern die u kunt vinden op onze website pscxtern.com.

  Het contract kan worden beëindigd door:
 • Opzegging van de overeenkomst door één der partijen met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand, ingaande voor de eerst van de aankomende maand;
 • In geval van acuut verlies van het paard of de pony met onmiddellijke ingang;
 • Ontbinding wegens het (herhaaldelijk) schenden van het bedrijfs- c.q. rijreglement van
  PSC X-tern. In het geval heeft PSC X-tern het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden te achten door schriftelijke mededeling aan de eigenaar, in welk geval de overeenkomst automatisch en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zal zijn;
 • Ontbinding wegens wanprestatie van PSC X-tern, bij uitspraak van de rechter vast te stellen.
 • De eigenaar zal voor de ingangsdatum een borgsom ter hoogte van € 360,- over maken
  op rekeningnummer: NL 41 RABO 0350 5485 87, ter name van ontvanger Exploitatiemaatschappij Uilenhof B.V.

Indien men het contract verbreekt zonder inachtneming van de opzegtermijn, vervalt de borg.